“I’m still enjoying meditating every day,”  Jane ~ Lincoln